Julie Nuusbrief

Julie Nuusbrief

Beskerming van die wet op persoonlike inligting Die Wet op Persoonlike inligting, Nr. 2 van 2013 (POPIA) is van krag vanaf 1 Julie 2021, wat die wyse formaliseer waarop alle Suid-Afrikaanse maatskappye en ander entiteite persoonlike inligting verkry, prosesseer,...
July Newsletter

July Newsletter

Protection of personal information act The Protection of Personal Information Act, No.2 of 2013 (POPIA) is effective as of 1 July 2021, which formalizes the way all South African Companies and other entities need to go about collecting, processing, storing, sharing...
Julie Nuusbrief

Mei Nuusbrief

Lidmaatskap en Fondse Hernu asseblief jou lidmaatskap sodat ons die dinge kan doen wat ons dorpie in so mooi toestand hou. Nie seker of jy reeds hernu het nie? Stuur ‘n epos aan bushmansratepayers@gmail.com en ons sal raad gee. Ons het ‘n tender gestuur vir ‘n kontrak...
July Newsletter

May Newsletter

Membership and funds Please renew your membership so that we can do the things that keep our Village in a beautiful condition. Not sure if you have renewed? Send an email to bushmansratepayers@gmail.com and we shall advise you.  We have tendered for a contract to...
Julie Nuusbrief

Maart Nuusbrief

Lede Ons ledegetal is teleurstellend laag … Hernu asseblief indien jy dit nog nie gedoen het nie. R 350 Ledegeld.xxStraat.Naam BRRAG Standard Bank Kenton-on-Sea Rekeningnommer: 281116393 Komitee Ons verwelkom by die Komitee vir ….Jan Stark wat ook aangesluit het...
March Newsletter

March Newsletter

Membership Our membership numbers are disappointingly down…. Please renew if you have not done so. R 350 Subs.xxStreet.Name BRRAG Standard Bank Kenton on Sea Account number: 281116393 Committee Welcome to the committee….Jan Stark who also joined to assist with some of...

Stay informed

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and sign up.

You have Successfully Subscribed!